Hyvä saattohoito 27.-28.2.2018

Tavoitteet ja toteutus

Koulutuspäivien aikana perehdytään saattohoidon järjestämistä ohjaaviin suosituksiin ja lainsäädäntöön sosiaali- ja terveysalalla. Lisäksi tarkastellaan saattohoidon käytännöllisiä ratkaisuja ja kuolevan potilaan ja tämän omaisten kohtaamista eettisestä näkökulmasta. Tavoitteena on, että työntekijät tunnistavat saattohoitoon liittyviä eettisiä kysymyksiä, osaavat tehdä eettisten periaatteiden mukaisia ratkaisuja ja päätöksiä sekä perustella ratkaisuja asiakkaan/potilaan hyvän näkökulmasta sekä potilaalle itselleen, kollegoille, esimiehille ja omaisille. Lisäksi tutustutaan elämän lopun hoidon aiheuttamaan kuormittumiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen.

Koulutuksessa hyödynnetään olennaista ja uusinta kansallista sekä kansainvälistä tietoa ja näin tuetaan ammattilaisia toimimaan työssään näyttöön perustuvan hoitotyön, lääketieteen ja sosiaalihuollon ratkaisujen perustalta.

Koulutustilaisuudessa korostetaan vastavuoroisuutta. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti, esittää koulutuksen herättämiä kysymyksiä ja kertoa kokemuksistaan. Tehtävät ohjaavat eettiseen pohdintaan sekä antavat välineitä kehittää työtään ja kehittyä työssään.

I KOULUTUSPÄIVÄ. Hyvän saattohoidon käytänteet

8:30 Mitä saattohoito on?
STM:n ja ETENEn saattohoitosuositukset, kansainväliset suositukset, saattohoitopäätös, hoitohenkilökunnan rooli saattohoidossa, eettiset periaatteet saattohoidossa: Ihmisen, elämän ja kuoleman kunnioittaminen, herkkyys kohtaamisessa, itsemäärääminen, toivo, turvallisuus, rauhallisuus ja kiireettömyys.

11 Lounastauko

12 Saattohoidon käytännön järjestelyjä:
Kirjaaminen saattohoidossa, ympäristön huomioiminen, vanhuksen oikeudet, kotisaattohoito, saattohoito palvelutalossa tai vuodeosastolla, sielunhoito, hoitotahto.

13:30 Kahvitauko

14 Käytännön järjestelyjä jatkuu: kärsimys ja sen lievittäminen,
hoitohenkilökunnan kuormittuminen ja kuormittumisen käsitteleminen.

15:30 Päivän päättäminen.

II KOULUTUSPÄIVÄ
Saattohoitopotilaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet

8:30 Kuolemisen ja kuoleman käsitteet lääketieteessä.
Kuolema kulttuurisena ilmiönä; eri filosofisia lähestymistapoja ymmärtää kuolemista, kuolevaisuutta ja kuolemaa. Omakohtainen suhtautuminen kuolemiseen ja kuolemaan.
Toisen ihmisen kohtaamisen taito ja siihen vaikuttavat tekijät. Kohtaamisen käsitteitä: arvokkuus, vuoropuhelu, haavoittuvuus, hoiva ja huolenpito. Itsetuntemus ja arvotietoisuus sekä kokonaisvaltainen lähestymistapa toisen ihmisen kohtaamisessa.

11 Lounastauko

12 Kuolevan asiakkaan ja tämän omaisten ammatillinen kohtaaminen.
Kuolevan ja omaisen tarpeet, kuolevan oikeudet, työntekijän ammattitaito.
Haasteellisia tilanteita: aggressiivinen, kivulias ja muistisairas potilas tai omainen.
Hoitohenkilökunta omaisten kielteisten tunteiden kantajana. Lapsi tai nuori omaisena.
 
13:30 Kahvitauko

14 Omaisten tukeminen saattohoidossa. Keskeisiä periaatteita kuolevan ja omaisen kohtaamisessa. Työyhteisön kulttuurin ja tuen vaikutus kuoleman käsittelemisessä ja kuolevan hoidossa.
 
15:30 Kiitos osallistumisesta, turvallista kotimatkaa!

Kenelle

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja saattohoidon parissa työskentelevät. 

Kouluttaja                                                                                                     

Annu Haho, TtT, ProEt Oy, www.proet.fi
ProEt Oy:n takana on yrittäjä, jolla on pitkä kokemus etiikasta osana sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutuksia ja konsultointia.       

Hinta

370 € (sisältää opetuksen ja opetusmateriaalin)

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset 18.2.2018 mennessä sivun ylälaidan sähköisestä linkistä.

Peruutusehdot: Kurssille osallistumisen voi perua maksutta ilmoittautumispäivään mennessä. Ilmoittautumisajan jälkeen ilman lääkärintodistusta tehdyistä peruutuksista perimme 50% kurssimaksusta. Peruuttamatta jätetyistä ilmoittautumisista perimme täyden kurssimaksun. Peruminen tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §).

Tiedustelut

Koulutussuunnittelija Sami Vuolteenaho, p. 044 7427 622, sami.vuolteenaho@rko.fi
Kouluttaja Annu Haho, annu.haho@proet.fi tai p. 0400 592 262